AutoŠroubek - Autoservis Praha 5
Po - Pá 8:00 - 17:00 / Přestávka 12:00 - 13:00
13:00:00

Obchodní
podmínky

Všeobecné podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech.
Předmětem těchto Všeobecných podmínek pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech (dále jen “VP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi firmou Václav Šroubek ičo: 74257153 se sídlem Radimova 136/27 Praha 6 Břevnov 16900 (dále jen “dodavatel“) a zadavatelem zakázky (dále jen “zákazník“). Zákazník přijímá a uznává následující VP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech, což stvrzuje podpisem zakázkového listu, který na tyto VP odkazuje.

I. ZAKÁZKA

1. Dohoda o provedení opravy nebo údržby motorových vozidlech a jejich součástech (dále jen “zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VP vyvěšené v provozovně dodavatele a na webových stránkách. Zákazník si může od dodavatele tyto VP vyžádat.
2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
3. V případech, které nesnesou odkladu, lze zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústním zadání zakázky záznam na zakázkový list. I pro takové případy záznamu zakázky platí tyto VP.
4. Zakázka opravňuje dodavatele k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

II. CENOVÉ ÚDAJE NA ZAKÁZKOVÉM LISTU, ROZŠÍŘENÍ ZAKÁZKY, ROZPOČET NÁKLADŮ NA OPRAVU A ÚDRŽBU

1. Dodavatel uvede v zakázkovém listu předběžnou cenu opravy, příp. smluvní cenu, kterou lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Ceny mohou být v zakázkovém listu uvedeny i orientačně. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou pouze přibližné.
2. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. Většinou se bude jednat o souhlas telefonický.
3. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, po rozebrání dotčené části vozu vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na opravu či údržbu. V rozpočtu nákladů na opravu či údržbu uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu tří týdnů od jeho vystavení. Rozebrání dotčené části vozu v případě, že zákazník neakceptuje předložený rozpočet, se účtuje podle sazby mechanické práce uvedené v aktuálně platném ceníku.

III. TERMÍN DOKONČENÍ ZAKÁZKY

Dodavatel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázkovém listu označen. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen uvědomit zákazníka a sjednat nový termín dokončení a rozšířit zakázku o provedení prací navíc.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně dodavatele.
2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do dvou pracovních dnů od oznámení o dokončení zakázky, je v prodlení. U oprav prováděných v rámci jednoho pracovního dne činí lhůta pro převzetí zakázky ještě tentýž den do konce pracovní doby dodavatele.
3. V případě prodlení s převzetím zakázky bude dodavatel účtovat náklady spojené s úschovou předmětu zakázky v obvyklé výši a to 300kč včetně dph za každý započatý den úschovy.

V. VYÚČTOVÁNÍ ZAKÁZKY

1. Cenu prací účtuje dodavatel na základě svého ceníku servisních prací nebo cenou smluvní. Platí cena platná v den dokončení zakázky. Výtah z ceníku servisních prací je uveřejněn na vývěsce v provozovně dodavatele a na webových stránkách firmy.
2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují dohromady jako služba.
3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.
4. Pokud si zákazník dodá vlastní náhradní díl, pak dodavatel neručí za kvalitu náhradního dílu ani jeho životnost. Není- li díl dodaný zákazníkem kompatibilní s jeho vozem, zákazník se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za práci dle aktuálního ceníku a to i dobu čekání na již kompatibilní díl.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena zakázky je splatná ihned v hotovosti či platební kartou při převzetí předmětu zakázky zákazníkem.
2. Platby platebním příkazem s odloženou splatností jsou možné pouze na základě rámcové smlouvy, kterou dodavatel není povinen zákazníkovi nabídnout.
3. Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky.

VII. ZADRŽOVACÍ PRÁVO

Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem.

VIII. ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku v plném rozsahu dle nového občanského zákona. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
• předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad
• dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou. • vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny.
• při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.
2. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené předchozími či pozdějšími zásahy/opravami.
3. Za škody na věcech osobního charakteru nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozu) dodavatel neodpovídá. Jako výraz souhlasu s touto skutečností zákazník podepisuje zakázkový list.
4. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady.
5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.

X. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Všechny náhradní díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení konečné ceny zakázky.

XI. GDPR

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Dodavatel veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků dodavatel nakládá s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vznikne-li mezi dodavatelem a zákazníkem spor při prodeji náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
2. Ostatní spory vyplývající z dohod o provedení prací/zakázek a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem v sídle dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
3. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Neplatná nebo protiprávní ustanovení budou bezodkladně nahrazena zákonnou a platnou verzí.
4. Všechny vztahy a situace dodavatele a zákazníka vyplývají z Dohody o provedení prací a těchto VP. Vztahy a situace v těchto VP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního Zákoníku v platném znění.


Scroll